MENU
Aula_close Layer 1

Referat 24.08.21

 

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

Dato og tid: 24. august 2021 18.00-20.30

Sted: Skolens personalerum

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Stig Lynggard, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, 

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 

Dagsorden: 

 

Fællesspisning i personalerummet fra 18.00-18.30.

 

 1. Valg af ordstyrer (B)
  1. Indstilling: At Brian vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Brian valgt
 2. Godkendelse af referat (B)
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B)
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Godkendt
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Punktet bortfalder, da det nye elevråd ikke er konstitueret endnu.
  2. Referat:
 5. Godkendelse af budget og orientering om økonomi (B)
  1. Indstilling: Økonomiudvalget mødtes den 7. juni og gennemgik budgettet, og budgettet ønskes herefter godkendt på bestyrelsesmødet. Lasse orienterer om det forventede resultat for 2021-2022.
  2. Referat: Lasse, Anders, Stig og Brian har holdt møde i økonomiudvalget. 

Der er blevet afdraget på en del af skolens gæld (bl.a. via besparelse på vikarer, coronakompensation og fraværskompensation). Lasse gennemgår budgettet.

Budget er godkendt.

 1. Den gode klasse (D)
  1. Indstilling: Lasse gennemgår det nye skriv vedr. Den gode klasse, og der kan efterfølgende kommes med input.
  2. Referat: 

Skrivet vedr. Den gode klasse færdiggøres.

Vigtigt med sondring mellem Den gode klasse (forældrenes møde) og forældremøder (skolens møder) -denne skelnes orienteres der om på forældremøderne i år.

 1. Mødetidspunkter næste skoleår (B)
  1. Indstilling: Bestyrelsen skal tage stilling til, hvornår møderne skal lægges næste skoleår samt dato for første bestyrelsesmøde. Anders og Lasse udarbejder herefter en mødeplan som præsenteres på det første møde efter sommerferien.
  2. Referat: Møderne afholdes tirsdage (gerne de ulige uger). Møderne afholdes kl. 19.00 - 21.00. Næste møde den 21/9 kl. 19.10 - 21.00

Anders og Lasse laver en mødeplan for skolebestyrelsesmøderne til næste møde.

 1. Høringssvar på tosprogsområdet (B)
  1. Indstilling: Bestyrelsen bedes udarbejdet et høringssvar på baggrund af de vedlagte bilag. Lasse orienterer kort på mødet vedr. det nye forslag.
  2. Referat: Skolebestyrelsen indsender et kort høringssvar. Anders er ansvarlig for dette.
 2. Forældremøder (B)
  1. Indstilling: Deltagelse samt oplæg på forældremøde skal afklares.
  2. Referat: 

Præsentation af de forældrevalgte. 

Skolebestyrelsen vil sætte fokus på de udarbejdede/opdaterede principper. 

Orientering om at der er påbegyndt arbejde i skolebestyrelsen, elevråd mv. med at se på udeområder/skolegård.

Der er afsat ca. 10 minutter til forældrerepræsentanterne.

0. årgang - Jonas

1. årgang - Anders

2. årgang - Stig (Jonas)

3. årgang - Brian

4. årgang - Lone

5. årgang - Karsten

6. årgang - Karsten

7. årgang - Thorkil

8. årgang - Stig

9. årgang - Brian 

Repræsenteret ved forældremøderne:

Afdeling A - 28/9 - Stig, Anders (Jonas)

Afdeling B - 21/9 - Karsten, Brian,Anders

Afdeling C - 7/9 - Stig, Brian, Anders, Lone, Thorkil

Anders og Brian laver et oplæg - sendes til Lasse (lægges på fælles slide).

 1. Måltidspolitik (B)
  1. Indstilling: Skoleudvalget har udarbejdet en ny måltidspolitik for skole og landsbyordninger, som er vedlagt som bilag. På baggrund af politikken skal skolen samt bestyrelsen tage stilling til, hvilket udbud, der skal være på skolen.
  2. Referat: Der stilles forslag om at punktet flyttes til næste møde. Elevrådet er konstitueret til det næste møde.
 2. Meddelelser (O)
  1. Ledelse 

Ny forvaltningsstruktur. Det er politisk besluttet, at “Skoleforvaltningen” bliver til “Børne- og Ungeforvaltningen”. Hvilken betydning det får ifht. daginstitutioner, skoler mv. vides endnu ikke.

Konvertering af den understøttende undervisning til to-lærer - skoledagens længde er afkortet.

Vi har haft en udfordring med skolebusserne. Aftaler med bus er faldet på plads.

Lokaleprocessen er gået godt - der er flyttet rundt på to afdelinger. Vi er snart ved at være på plads.

 1. Forældre

Brian og Anders deltager i arrangementet for forældre (skolebestyrelsen) den 14/9

 1. Medarbejderrepræsentanter

DUS/afd.A: Godt 20 børn er startet i DUS 1. august. Det er gået godt. 

Børnene nyder at må lege sammen på tværs.

Afdeling B: Godt at være tilbage og være sammen med børnene. Ikke restriktioner. Alle skal vænne sig til at være tilbage. 

Afdeling C: glade for de kortere skoledage. Flytningen er gået godt.

 

 1. Eventuelt

 

Næste møde:

 

Den 21. september 2021 kl. 19.10 - 21.00 (efter forældremødet)

 

Punkter:

Mødeplan - skolebestyrelsesmøder

Årshjul (bl.a rettelser ifht. budget)

Måltidspolitik