Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 19.04.22

 

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

 


Dato og tid: 19. april 2022 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

 

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Stig Lynggaard, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Lone Brunsgaard, Karsten Christiansen

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 


 

Dagsorden: 

 

 1. Valg af ordstyrer (B)
  1. Indstilling: At Brian vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Brian er valgt
 2. Godkendelse af referat (B)
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B)
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Godkendt
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: Der er ikke nyt fra elevrådet siden sidst
 5. Evaluering af tema- og valgaften (D)
  1. Indstilling: Bestyrelsen evaluerer valgaftenen og udtager fokuspunkter, som vi tager med til næste tema- og valgaften.
  2. Referat: Det var en god og festlig aften. God tilslutning fra forældre.

It - oplægget var anderledes end forventet og anderledes end de tidligere oplæg ved politiet. Fint budskab fra Rikke. Aktuelt og relevant for forældre at være opmærksomme på deres børns brug af digitale medier. Også fokus på det positive ved digitale medier!

Budskabet omkring valget var måske ikke så tydeligt (der var imidlertid også sendt information ud på skrift - skriftlig bekendtgørelse).

Formatet var rigtig fint, og det kan med fordel bruges igen.

 1. Orientering om økonomi (O)
  1. Indstilling: Lasse orienterer om status på skolens økonomi.
  2. Referat: Status fra Lasse omkring økonomi. 

Der spørges til hvorvidt der er bedring ift. økonomi med den “nye” tildelingsmodel.  Tildelingen til skolen med den nye model sikrer én lærer pr. klasse. 

 1. Skoleårets planlægning (B)
  1. Indstilling: Der gives en status på skoleårets planlægning, og herefter ønskes det, at bestyrelsen godkender, at vi fortsætter med at anvende de øgede frihedsgrader ligesom i år.
  2. Referat 

Der er fagfordeling i næste uge. Vi har før påske haft en proces med det pædagogisk personale ift ønsker for co-teaching timerne. 

Skolen ønsker at fortsætte med med samme frihedsgrader som sidste år. Bestyrelsen godkender dette.

 1. IT-strategi (D)
  1. Indstilling: Der er kommet et ny IT-strategi fra Børn & Unge, og der ønskes en drøftelse af en model for Ferslev Skole.
  2. Referat

Skolen har den strategi - vi tildeler chromebooks til 2. klasse og skifter i 6. klasse  - devices må ikke være ældre end 4 år. Det er muligt at beslutte “bring your own device” i 8. og 9. klasse. 

Skolen fastholder strategien med tildeling og udskiftning af chromebooks i 2.  og 6. klasse.

 1. Meddelelser (O)
  1. Ledelse

Info vedr. legepladser, Klimamåling, Skriftlige prøver for 9. klasse i uge 18

 1. Forældre

Jonas er blevet medlem af idrætsforeningen i Ferslev. Der er et ønske fra idrætsforeningen ifht. fælles investering i udeområder (bruges af skole og idrætsforening). Idrætsforeningen vil kunne bidrage med penge. Der planlægges et kaffemøde -  Jonas og Lasse aftaler nærmere.

DGI nordjylland vil ansætte medarbejder til Åbens Skole  - der ønskes at blive lavet mere samarbejde med skolerne - på Ferslev Skole og i indskolingen. 

Cafeteriet i hallen bliver ikke brugt ret meget. Jonas har nogle ideer til at lave et samarbejde med skolen (elevrådet). Evt. fredagsaktiviteter hvor hallen/cafeteriet bruges.

Amerikansk fodbold er kommet til Dall Villaby. Skolen er blevet spurgt ift. lån af hal og skole i uge 28 til camp med overnatning på skolen.

 1. Medarbejderrepræsentanter

Indskolingen vil begynde at bruge Biksen igen (besluttet på afdeling A møde)

Der må overnattes i DUS.

Indskolingstur planlægges.

Mellemtrinnet er på ture ud af huset. Kulturskolen har haft promovering.

Rynkebyløb fredag inden påske for alle skolens elever.

Alrum B har emneuge om fred og kærlighed med eksterne undervisere.

Udskolingen har været på ture og har haft undervisere fra UngAalborg. 

 1. Eventuelt

 

Næste møde:Billede fjernet.

24. maj kl. 19.00