Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

DUS indholdsplan Ferslev skole

FÆLLES MÅL FOR DUS

Vi skal give børnene mod på livet – og sørge for, at alle børn både bliver støttet og
udfordret, så de får de bedste muligheder senere hen. DUS står for Det Udvidede

Samarbejde, for vi er optaget af at skabe helheder i børns liv og sikre sammen-
hæng mellem undervisning og fritid.

DUS er både et sted, hvor børn kan hygge sig, lege og udforske verden på egne
eller på de voksnes initiativer - og det er samtidig en vigtig del af skolen. Derfor
skal DUS skabe læringsmiljøer, som er mangfoldige, aktive og kreative og som
udvikler det enkelt barns evne til at udtrykke og udvikle sig.
Der er masser af oplevelser, aktiviteter med fordybelse og fokus på blandt andet
at udvikle børns fantasi, kreativitet, personlige udvikling, fællesskab, sociale
kompetencer, sprog og motorik. Derfor lægges der også stor vægt på værdien i

børnenes egen leg, der er med til at skabe glæde, begejstring og nærvær, som bi-
drager til den stemning, som vi ønsker kendetegnet for DUS.

Med Fælles Mål for DUS er der skabt en fælles retning og et fælles mål for DUS,
hvor vi stadig har børnenes dannelse, læring og trivsel i centrum – og hvor vi
samtidig sikrer, at vi tager hånd om alle børn og deres behov.

ALSIDIG OG PERSONLIG UDVIKLING

MÅL:

DUS SKAL VISE BØRNENE, AT DE ER VÆRDIFULDE DELTAGERE OG MEDSPIL-
LERE I ET SOCIALT Og KULTURELT FÆLLESSKAB.

I DUS SKAL DER SKABES MULIGHEDER, DER UNDERSTØTTER BARNETS OP-
LEVELSE OG OPFATTELSE AF SIG SELV, DETS FØLELSER OG DETS SELV-
VÆRD.

Praksis:

Vi møder barnet med anerkendelse, forventning, opmuntring og støtte.
Vi skaber rammen for at barnet kan udvikle sig både selvstændigt men også i gruppen.
Vi inddrager børnene i hverdagen i den grad det er muligt og giver mening.
Vi giver børnene redskaber til at løse konflikter og understøtte selvværd – ”kan godt klare det selv”
Vi skal skabe mulighed for at barnet oplever sig som en del af et demokratisk samfund.
Vi sikrer at barnet møder nærværende voksne.
Vi skaber rammer der kan give barnet oplevelse af succes.
Vi giver rum og plads til ”at være” sammen med barnet.

Tegn på læring og udvikling:

Barnet trives.
Barnet udviser selvtillid og selvværd.
Barnet deltager i og bidrager til fællesskabet.
Barnet opdager det at lykkes.
Barnet siger til og fra.

SPROGLIG UDVIKLING

MÅL
DUS SKAL BIDRAGE TIL, AT BARNET OPNÅR EVNEN TIL AT UDTRYKKE SIG
SPROGLIGT GENNEM KROPS-, TALE-, SKRIFT- OG BILLEDSPROG.
DUS SKAL BIDRAGE TIL, AT BARNET OPNÅR EVNEN TIL AT UDTRYKKE SIG

SPROGLIGT OG SÆTTE SPOR VIA KREATIVE AKTIVITETER OG UDFOLDEL-
SER SOM TEGNINGER, MALERIER, MUSIK, DRAMA OG DIGITALE UDTRYKS-
MÅDER.

Praksis:

Vi sikrer at barnet møder voksne der skaber rum for barnets evne til at udtrykke tanker,
følelser og behov.
Vi støtter barnet i at kunne kommunikere hensigtsmæssigt både verbalt men også nonverbalt.
Vi voksne skal være rollemodeller for børnene.

Tegn på læring og udvikling:


Barnet giver udtryk for sine følelser, tanker og behov.
Barnet forsøger at bruge sit sprog til at løse de konflikter der opstår.

 

SOCIAL UDVIKLING

MÅL
DUS SKAL ARBEJDE MED EN BØRNEKULTUR, HVOR ALLE BØRN FØLER SIG
VÆRDIFULDE OG ANSVARLIGE I FORHOLD TIL, AT KUNNE MESTRE EGET

LIV, SAMT INDGÅ I, BIDRAGE TIL OG TAGE ANSVAR, NÅR DET GÆLDER SAM-
VÆRET MED ANDRE.

ALLE SKAL HAVE EN VEN I SKOLEN.

Praksis

Vi skaber rammerne for at barnet kan indgå i og vedligeholde venskaber.
Vi udfordrer barnet så det understøttes i dets udvikling.
Vi støtter barnet i at kommunikere hensigtsmæssigt.
Vi støtter den frie leg.
 

Tegn på læring og udvikling:

Barnet deltager i og bidrager til fællesskabet.
Barnet oplever at have positive relationer.
Barnet kan aflæse andres kropssprog og agerer derefter.
Barnet siger fra når det oplever mobning.

 

KULTURERLLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER

MÅL

DUS SKAL UNDERSTØTTE BØRNENES BEVIDSTHED OM FORSKELLIGE KUL-
TURER OG VÆRDIER. DET HANDLER OM AT LADE BØRNENE NYSGERRIGT

UDFORSKE – HVEM ER JEG, HVEM ER DU, HVEM ER VI OG HVORFOR?

DUS SKAL GIVE BØRNENE MULIGHED FOR AT UDFORSKE OG EKSPERIMEN-
TERE MED FORSKELLIGE UDTRYKSFORMER SOM F.EKS. DANS, KUNST, MU-
SIK OSV.

Praksis:

Vi skaber rammer og aktiviteter der giver barnet kendskab til andre kulturer og måder
at leve på.
Viderebringe, skabe og fastholde traditioner ex. Jul, påske, fastelavn m.m.

Tegn på læring og udvikling:

Barnet viser interesse for andre kulturer og ønsker viden om dette.
Barnet deltager i traditioner og gennem dette medvirker til at de fastholdes.

NATUREN OG UDELIV

MÅL
DUS SKAL SKABE BEVIDSTHED OM, HVORDAN VI PÅVIRKER NATUREN, OG
HVORDAN NATUREN PÅVIRKER OS.
DUS SKAL LÆRE BARNET OM NATUREN SOM FYSISK RUM, F.EKS. HVAD ER
DER I NATUREN, HVAD KAN VI SE, FØLE OG FORNEMME.
DUS SKAL SKABE EN GRUNDLÆGGENDE NATURFORSTÅELSE HOS BØRNENE

AF F.EKS. DYR OG PLANTER, ØKOLOGI OG ØKOSYSTEMER SAT I SAMMEN-
HÆNG MED SAMFUND OG BÆREDYGTIGHED.

Praksis

Vi giver barnet kendskab til naturen.
Vi skaber rammer for leg i naturen.
Vi arbejder med nærmiljøet.
Vi lærer barnet at passe på naturen.
Vi arbejder med aktiviteter i uderummet hele året rundt.
Vi arbejder med naturens materialer ex. blade, bær frugter m.m.

Tegn på læring og udvikling:

Barnet tænker over sin adfærd i naturen og
snakker med andre om det.
Barnet har lyst til at være ude for at lege.

SUNDHED, KROP OG BEVÆGELSE

MÅL
ALLE BØRN ER AKTIV DELTAGENDE I FYSISKE AKTIVITETER.

DUS SKAL ARBEJDE SYSTEMATISK MED UDVIKLING AF BØRNS KROPSBE-
VIDSTHED.

DUS SKAL LÆRE BØRNENE VEDHOLDENHED GENNEM SELVVALGTE FYSISKE
AKTIVITETER.

Praksis

Vi skaber rammer for fysiske aktiviteter.
Vi giver barnet en kendskab til vigtigheden af motion og et sundt forhold til kost.
Vi skaber aktiviteter der udfordrer og motiverer barnet.

Tegn på læring og udvikling:

Barnet deltager i de fysiske aktiviteter
Barnet taler om motion og kostens betydning
Barnet tør og mestrer fysisk mere end tidligere.

Ved alle ovenstående indsats områder bruger vi nedenstående til evaluering. 

Evaluering:
Daglige iagttagelser
Forældresamarbejde
Drøftelse på teammøder
Dialog med barnet i hverdagen

4 PEJLEMÆRKER

Helhed i skoledagen

Lærer og pædagoger samarbejder om at styrke barnets læring, trivsel og udvikling.

De oplevelser eller den adfærd barnet udviser i skoledagen følges der op på i DUS regi.

Pædagogerne er en naturlig del af skolehjemsamarbejdet.

Som udgangspunkt er pædagoger tilknyttet klassens DUS, så vi på den måde sikrer
kontinuerlighed med barnet.

Forældresamarbejde

Vi vægter forældrenes deltagelse i barnets fritid højt.
Pædagogerne deltager i skolehjem samtalerne.

Den åbne skole og DUS

Vi sørger for at børn kommer til deres fritidsaktiviteter fra DUSSEN.
Vi er undersøgende på at samarbejde med foreningerne i området.

Fokus på alle børn

 

BØRNENES STEMME

Gennem vores personalemøder sikrer vi at alle børn der kommer i DUS bliver set.

Som udgangspunkt er pædagoger tilknyttet klassens DUS, så vi på den måde sik-
rer kontinuerlighed med barnet.

Vores arbejde med barnet er præget af synet på barnets potentialer og med posi-
tive forventninger.

Der har i hver DUS afdeling været dialog med børnene om det at gå i DUS. Denne dialog har
gået på hvad der er godt ved DUS og børnenes ideer til DUS. I den proces kom der mange god
ideer, både realistiske og relevante. Vi skitserer her hvad børnene bl.a. har givet udtryk for og
som vi vil prioritere at gå efter i hverdagen.

Godt ved DUS
Man kan bare lege.
Man kan bygge ting.
Man kan lege ude når man vil.
Onsdags spisning, mad man ikke får derhjemme.
Gode turneringer.
Voksne der lytter og hjælper.
At lege i hallen.
Brætspil.
Man må sy.
Man må spille på Ipad og Playstation.
Voksne der spiller med os.
Overnatning og hygge når DUS er lukket.
At køre på Mooncars.
Der er mange materialer til at lave ting med.
Godt sted at lege på tværs af årgange

Ønsker til DUS
Spisning sammen.
Turneringer for alle.
Flere ture.
Endnu mere skak.
Mere bål.
Mere tid i DUS.
Flere voksne.