Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 15.03.22

 

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

 


Dato og tid: 15. marts 2022 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

 

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Stig Lynggaard, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Lone Brunsgaard, Karsten Christiansen og Stig Lynggaard

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 


 

Dagsorden: 

 

 1. Valg af ordstyrer (B)
  1. Indstilling: At Brian vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Brian er valgt
 2. Godkendelse af referat (B)
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Referatet er godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B)
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Dagsordenen er godkendt
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat:

Elevrådet har været på UMR-kursus (med fokus på det fysiske, psykiske og æstetiske miljø)

Arbejdes videre på skolen bl.a. med trivselsmålingerne.

Det er blevet bemærket at Ferslev Skole har et meget dygtigt og engageret elevråd.

Fire elever fra elevrådet er gået ind i et udvalg, der arbejder videre med at få arrangeret Åben Skole arrangementer.

Sarah og Kathrine er udvalgt til mødeledere ved det næste Fælles elevrådsmøde.

 1. Godkendelse af timebudget for skoleåret 2022-2023 (B)
  1. Indstilling: Lasse fremlægger udkast for timebudgettet som det ønskes, at bestyrelsen godkender.
  2. Referat: Timebudgettet gennemgås - Lasse laver nedslag. Tildelingen ser fornuftigt ud for vores skole. I MED er det aftalt, hvordan timerne og opgaverne fordeles prioriteret.

Vi skal ansætte og har pt. to stillingsopslag i mobilitetsugerne.

Vi skal ansætte til bl.a co-teaching til det kommende skoleår.

I år har der været afkortet skoledage og ressourcen bruges til to-lærer - dette ser ud til at blive en mulighed igen til det kommende skoleår (dette tages med på kommende skolebestyrelsesmøde).

Timebudgettet er godkendt.

 1. Status Tema/valgaften (B)
  1. Indstilling: Der skal aftales, hvem der holder oplæg om bestyrelsens arbejde samt hvad det skal indeholde. Derudove gives der en kort status på aftenen samt planlægningen heraf.
  2. Referat:

Der er tilmeldt omkring 60 til arrangementet, derudover kommer der elever, som skal optræde.

Jakob Ryttersgaard og Morten Thiessen kommer fra BørneUnge (skoledirektør og rådmand) og Rikke (SSP) kommer og laver oplæg om digitale medier. Minikor og valgfag i musik kommer og optræder.

Forældrerepræsentanterne skal forberede ca. 10 - 15 min. med information om baggrunden for at gå ind i skolebestyrelsesarbejdet samt arbejdsopgaverne for bestyrelsen. Dette punkt ligger til sidst på aftenen. Forældrerepræsentanterne taler/skriver sammen og aftaler med Anders ifht oplæg. Lasse og Anders starter op.

 1. Trafikpolitik (D)
  1. Indstilling: Rådet for Sikker trafik ønsker at skolebestyrelser tager stilling til, om der skal udarbejdes en trafikpolitik for skolen. Se mere i det vedlagte bilag.
  2. Referat Vi afvikler gå - prøve i indskolingen og cyklistprøve i 6. klasse.
  3.  Det besluttes, at vi ikke udarbejder en trafikpolitik for skolen.
 2. Klassedannelse (B)
  1. Indstilling: Punktet er på årshjulet, men der er ingen, der kan huske, hvad punktet indeholder. Vi beslutter på mødet om det skal fjernes fra årshjulet.
  2. Referat Vi har princip for klassedannelse. Punktet “klassedannelse” besluttes fjernet fra årshjulet.
 3. Meddelelser (O)
  1. Ledelse
   1. Orientering om verserende sag om mobning
   2. Stormskader
   3. Co-teaching
   4. Besøg af arkitekt ifbm. helhedsundersøgelse (der ikke sket så meget siden sidst) Skolen er generelt pæn og her er god plads. Vi ønsker nogle gode læringsmiljøer.
   5. Psykologbetjening pr.¼
   6. DUS: overnatning udsættes/aflyses pt. - der er kommet nye regler for elever, der overnatter på skolen (ifth bygningsregler/brandtilsyn). Vi afventer en godkendelse, så overnatning forhåbentlig kan gennemføres i DUS. Alternativt planlægges en aften, hvor eleverne kan være på skolen.
  2. Forældre
  3. Medarbejderrepræsentanter

Dussen er åben igen og der har været afholdt fastelavnsfest i hallen for afdeling A.

Fælles spisning er i fuld gang i DUS. 

Der laves pt. trivselsmålinger i klasserne.

I afdeling B er der lavet trivselsmålinger (elevrådet har sparret med lærere/elever ifht. en god måde at lave trivselsmålinger på).

Skolens madordningen bruges flittigt - særligt taco-tirsdag og pizza-fredag er populært.

Bixen med udlån af legetøj er åbent igen.

I afdeling c har 7. årgang haft temadag med præsten.

Koncert er ved at blive forberedt med valgfaget.

 1. Eventuelt

 

Næste møde:

Temaaften mandag den 21/3 kl. 17.00

 

Næste skolebestyrelsesmøde den 26/4 2022 kl. 19.00