Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 16.05.23

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

 


Dato og tid: 16. maj 2023 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Tine Zinck Damgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Brian Scharling, Michelle Kristensen, 

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 

 1. Valg af ordstyrer (B)  
  1. Indstilling: At Lone vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Lone vælges som ordstyrer
 2. Godkendelse af referat (B) 
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Referatet godkendes
 3. Godkendelse af dagsorden (B) 
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Dagsordenen godkendes
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: Skolen har haft besøg af to fra Aalborg Kommune som ønskede at undersøge ifht. skolens UMR (undervisningsmiljørepræsentanter).
  3. Eleverne har lavet et spørgeskema til skolens øvrige elever på mellemtrinnet og i udskolingen på baggrund af et forslag om at  ændre pausernes længde.
  4. Høvdingeboldturnering planlægges til afvikling i uge 24 i frikvartererne.
  5. Der vælges elevrådsrepræsentanter fra 3. klasse inden  sommerferien.
 5. Ambassadører i klasserne ved nye elever (B)
  1. Indstilling: Lone ønsker at drøfte, om skolen skal have forældreambassadører i klasserne eller i afdelingerne til modtagelse af nye forældre og elever. Lone motiverer punktet.
  2. Referat: I Højbjerg ved Århus har de på skole indført forældreambassadører/forældrekontakt. Det handler om, at der udpeges en anden forælder fra klassen, der tager imod nye forældre, når der kommer nye elever til skolen. Der kan udleveres evt. en velkomstfolder (informationer ifht. hvor mødes man, hvad har man med, klassekasse osv.) 

Tiltaget motiverer til de gode snakke, og dermed at eventuelle konflikter/uoverenstemmelser bliver lettere at håndtere (støtter op om “den gode klassesamarbejdet”).

Formålet er, at det ikke bliver op til den enkelte klasses forældre, hvordan man tager imod nye forældre i forældregruppen.

Det optimale er, at der findes en ambassadør i alle klasser, men forældrerepræsentanter kan evt. være behjælpelige også.

Det aftales skrevet ind i skolens interne procedure (ved indskrivning af nye elever)

Præsenteres på første forældremøde og klasserne skal melde tilbage i samme ombæring som forældrerådsrepræsentanterne meldes tilbage til Pia (sekretær).

 1. Lukkedage i DUS 2023/2024 (B)
  1. Indstilling: Finn orienterer om ønskede lukkedage i DUS næste skoleår.
  2. Referat: Vi skal inden sommerferien drøfte lukkedage for det kommende skoleår (som sendes ud til forældrene i september måned).
  3. Det er nyt at skole og bestyrelse ikke kan beslutte, at man bl.a. ikke holder åbent i DUS den sidste dag før jul.

Dussen skal holde åbent fredag efter Kr.Himmelfartsdag i det kommende skoleår.

 1. Uge 29 og 30 i sommerferien er lukkede uger i de kommende år.
 2. Dussen kan gå sammen med omkringliggende institutioner ifht at varetage pasning i ferier.
 3. I det kommende skoleår er der i dussen åbent mellem jul og nytår, fredag efter Kr. Himmelfartsdag samt uge 29 og 30
 4. Drøftelse af tilmelding (binding) til DUS, således at den rigtige mængde personale er på arbejde. Lukkedag er også personalets mulighed for at afvikle ferie, når der er færre børn i DUS. I forbindelse med at der skrives ud, kontakter Finn skolebestyrelsen, som tjekker med resten af skolebestyrelsen ifht meldingen til forældre.
 5. Budget 2024-2027, arrangement den 2. maj og SFR-mødet vedr. budgettet (D)
  1. Indstilling: Der er orienteret om mulige besparelser i børn og unge. Bestyrelsen drøfter informationen fra de forskellige møder.
  2. Referat: Brian, Tine, Anders og Lasse har fået  informationer om kommende besparelser på møderne ovenfor, samt der er orientering i medierne pt.
  3. Vi aftaler at der laves opfølgning fra skolebestyrelsesmøderne, når der ligger noget mere konkret med mulighed for bl.a at lave høringssvar i august/september måned.
 6. Reducering af pædagoger/PMF
  1. Indstilling: På sidste møde drøftede vi svaret fra Børn og Unge og bad om betænkningstid i forhold til videre proces. Nu skal punktet måske ses i lyset af udfordringerne i det kommende budget, hvorfor bestyrelsen skal tage stilling til, om der ønskes at gå videre med punktet, eller der skal laves en samlet indsats i forhold til kommende budget.
  2. Referat: Opfølgning i august/september (jvf. punkt 8)
 7. Mellemform (O)
  1. Indstilling: Lasse orienterer om den nye “mellemform” på Ferslev Skole og hvordan denne kan støtte op om udfordringer i forhold til segregering af elever til specialtilbud.
  2. Referat: 
  3. Vi har elever med behov for støtte og flere og flere elever forventes at ville blive afvist ifht visitation
  4. Anna, Jesper og Lasse udvikler og udarbejder en mellemform på Ferslev Skole, og der vil blive lavet en procesbeskrivelse ift opbygning, hvilke elever mv. Det er formålet at lave et tilbud med høj kvalitet og mulighed for at forblive og indgå i fællesskab med stamklassen.
 8. Forældremøder (B)
  1. Indstilling: Den indledende drøftelse om forældremøderne startes og der fordeles repræsentanter på de forskellige alrum.
  2. Referat:
  3. Møderne ligger i tidsrummet  fra kl. 17 - 19
  4. 5/9 afdeling c Karsten, Anders, Tine
  5. 19/9 afdeling b Tine, Anders, Brian
  6. 26/9 afdeling a Sine, Jonas, Anders
  7. Bestyrelsesmøde den 12/9 (placeret i den forventede høringsperiode)
 9. Send It
  1. Indstilling: På sidste møde var der en drøftelse af en ny app, hvor man kan sende beskeder anonymt til hinanden. Bestyrelsen drøfter, om der er noget, skolen kan gøre for at støtte op om udfordringerne på de sociale medier.
  2. Referat:  Skolebestyrelsesrepræsentanter kan på forældremødet orientere og gøre opmærksomme på problemet - vejledninger ønskes givet til forældre og information om, hvor er der hjælp at hente. Forældrerepræsentanter vil gerne hjælpe med at videreformidle til andre forældre.
 10. Redigering af principper (B)
  1. Indstilling: Bestyrelsen skal redigere følgende principper: 1) Princip for undervisningens organisering og arbejdsfordeling mellem lærerne og 2) Princip for evaluering
  2. Referat: Punktet udsættes til næste møde
 11. Meddelelser (O) 
  1. Ledelse

Den Mangfoldige Folkeskole (projekt med indsatser i forhold til at flere børn og unge kan lære og trives i folkeskolen) - der er lavet en spørgeskemaundersøgelse i forhold projektet og Ferslev skole har besvarelser der viser, at skolen i høj grad arbejder med at inkluderer elever i skolen fællesskab.

Sidste skoledag for 9. klasse 17/5

Strategisk program skal evalueres og laves for det kommende år. 1. juni er der strategisk dag for skolens koordinatorer og ledelsen. Der vil blive lavet strategisk program for 2023 - 26

Skoleårets planlægning - er næsten helt på plads - skemalægningen starter forventeligt i næste uge

Ulla fra rengøringen er trådt til i stedet for Sanne

Der proces i gang på 6. årgang med klassedannelse af de to nye 7. klasser

 1. Forældre 
 2. Medarbejderrepræsentanter
 3. Afdeling A: Der afvikles behovssamtaler, indskolingen glæder sig til karameller og 9. klassernes sidste skoledag i morgen
 4. 3. årgang er ved at blive gjort klar til til overgangen - der vil bliver overleveringsmøder
 5. Der er besøg af nye elever til kommende 0. klasse
 6. Afdeling B:
 7. 4. årgang er på lejrskole
 8. 6.b har været på besøg i den gamle skolestue
 9. Der er lavet aftaler om årgangstid på multibanen (hvilket eleverne er glade for)
 10. Afdeling C:
 11. Skriftlige prøver er afviklet og gik godt
 12. 8. årgang og 9. årgang er optagede af forestående prøver 

 

 1. Eventuelt

 

Næste møde:

 

Der er skolebestyrelsesmøde igen den 13. juni - kl. 18.00 med spisning

Der stilles forslag om Brian som ordstyrer.