Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 03.10.23

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

 

Dato og tid: 3. oktober 2023 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Signe Raasø Hjorth, Tine Zinck Damgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Jonas Kjær Nielsen, Tine Zinck Damgaard, Karsten Christiansen

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 

Dagsorden: 

 1. Valg af ordstyrer (B)  
  1. Indstilling: At Thorkil vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Thorkil er valgt
 2. Godkendelse af referat (B) 
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Referatet er godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B) 
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Punkt 8 bortfalder og tages under evt. 
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: 
  3. Elevrådet vil gerne afholde en høvdingeboldturnering igen - der skal findes en dato. Elevrådet vil gerne afholde turneringen i pauserne i stedet for efter skoletid.
  4. Nogle elever fra indskolingen har lavet deres egen Biks, hvor de udlåner Biksens legetøj.
  5. Elevrådet søger nogle legater - bl.a. Skolemælkslegat ved Arla.
  6. Personalets dag på torsdag den 5/10 - de yngste elever er med til at lave noget kreativt sammen med elevrådet, og de vil hygge omkring personalet
  7. Skolen har afholdt Fredsdag - et fint arrangement
  8. Der stilles forslag om, at elevrådet også kan  søge via Theodores Fond (Skolebibliotekerne)
 5. Evaluering af forældremøder (D)
  1. Indstilling: Bestyrelsen evaluerer årets forældremøder med fokus på form og indhold og eventuelle justeringer til næste år.
  2. Referat:
  3. Der var rigtig fint med forældre repræsenteret ved forældremøderne. 
  4. Oplægget om digitale medier fra bestyrelsen var godt - måske oplevede nogle forældre i indskolingen det mindre relevant? 
  5. Alt i alt nogle gode møder
  6. Det er ofte de samme forældre, som er repræsenteret ved møderne.
  7. Det var ledelsen der gennemgik “Den gode klasse” for forældre i år.
 6. Godkendelse af skolens budget (B)
  1. Indstilling: Lasse præsenterer årets budget, og herefter ønskes det, at bestyrelsen godkender det.
  2. Referat: 
  3. Der er afsat 100.000 til afbetaling på underskud. Der prioriteres ekstra midler til fag, læremidler og Mellemformen, vi har derudover indkøbt projekterer til to klasselokaler, PLC, musik har ønsker. Idræt har fået nye måtter og et par mål, som var nødvendige.
  4. Bestyrelsen godkender budgettet.
 7. Temamøder og valg (B)
  1. Indstilling: Der skal drøftes, hvordan vi afholder årets temamøde. Hvilket fokus, hvordan får vi flest mulige deltagere og hvad skal indholdet være?
  2. Referat: 
  3. Det fungerede rigtig godt, at eleverne skulle fremføre noget sidste gang - det gør at forældrene kommer, og sidste gang blev de hængende et godt stykke tid (pølsevognen var en stor succes). Måske inddrage elevrådet (demokratitænkning), valgholdene, kulturskolen mv. Det var rigtig godt med pølsevognen og “backstage”.
  4. Skolefesten skal være et arrangement for sig selv.
 8. Skolens nye strategi (D)
  1. Indstilling: Lasse orienterer om hovedelementerne i skolens strategi, hvorefter input fra bestyrelsen ønskes. 
  2. Referat: Punktet bortfald grundet fokus på fælles ledelse med Ellidshøj Skole.
 9. Mobiltelefoner i skoletiden (D)
  1. Indstilling: På baggrund af vores tidligere møder samt diskurser i samfundet, ønskes en drøftelse af, hvordan mobiltelefoner anvendes i skoletiden. Både ifbm. undervisningen og i pauserne. 
  2. Referat: 
  3. Mobiltelefonerne skal være i taskerne i timerne. I afdeling A og B må telefonerne ikke bruges i løbet af skoledagen. I afdeling C må eleverne godt bruge deres telefoner i pauserne og evt. i timerne hvis relevant for undervisning.
  4. Vi står for at der løbende er dialog med vores elever om brug af mobiltelefoner og devices frem for forbud.
  5. Brug af skærmguiden fra Børns vilkår følger vi på skolen.
  6. Elevrådet vil blive hørt, ift. hvad de tænker om mobiltelefoner i skolen - tages op på elevrådsmøde.
 10. Trivselstiltag til SFR (D) 
  1. Indstilling: SFR ønsker at indsamle viden om trivselstiltag på skolerne. Bestyrelsen bedes besvare følgende spørgsmål:
   1. Hvilke aktiviteter eller lokale tiltag har I på jeres skole for at styrke trivslen hos eleverne?
   2. Har bestyrelsen et særligt fokus på trivsel hos eleverne? Og i så tilfælde, hvordan kommer det til udtryk?
  2. Referat:
  3. Det er vigtigt - og et fokus for skolen - at vi arbejder  på at styrke fællesskaberne - der er indsatser mellem børn- børn, børn - voksne osv. Vi handler på de ting, som bliver sagt eller ting som vi ser.  
  4. Vigtigt med skole-hjem samarbejdet  - det fælles samarbejde om børnene og dialogen mellem familie og skole. 
  5. Informationer mellem skole og hjem (det er vigtigt for os, at de voksne (forældre og skole)  står sammen om børnene - og at børnene kan mærke det. Et eksempel på orientering mellem skole og hjem brines frem).
 11. Meddelelser (O) 
  1. Ledelse
 • Strategiarbejde med vores nye strategi starter op i næste uge. Derefter skal vi arbejde med, hvordan vi opbygger og vedligeholder stærke fællesskaber. Vi arbejder både med vores egne kompetencer og får input udefra i uge 47.
 • Fredsstafet er videregivet, og vi har haft besøg af skoledirektør Jakob Ryttersgaard. Jakob kommer i praktik i næste uge i skolens mellemform.
 • Specialtilbud skal ud i områderne - vi gør lige nu erfaringer med Mellemformen.
 • DUS - har udsendt information vedr. åbne-lukkedage. Finn laver et udkast, som sendes ud til bestyrelsesrepræsentanterne til godkendelse, inden det sendes ud til øvrige forældre.
 1. Forældre
 • I budgetudkastet ser det ud til, at der bliver midler til cykelstier. Brian arbejder på, at der kommer midler til at udvide med mere sikre cykelstier ift. vores område.
 1. Medarbejderrepræsentanter
 • Basket Night finder sted for udskolingen i næste uge - torsdag inden efterårsferien - de store elever har fri om fredagen.
 • 8. årgang har været på lejrskole og haft en rigtig god tur 
 • Mellemtrinnet har været på tur i Musikkens hus - en rigtig god oplevelse 
 • 0. - 6. klasse har bevægelse på programmet næste fredag inden ferien i uge 42
 • Indskolingen har hygget sig med Fredsdagen. 
 • Der er planlægning af Halloween for Dussen i gang. Arrangementet er for børnene.

 

 1. Eventuelt
  1. Hvis der er udsendt materiale fra 1. til 2. behandling af budgettet, så drøftes dette her.
  2. Punkt 8 tages herunder: 
  3. Fællesledelse ed Ellidshøj - Lasse og Anders er i dialog med Ellidshøj Skole - skoleleder og bestyrelse. Ellidshøj ser sig mest i et samarbejde med Ferslev Skole frem for Svenstrup. Anders og Lasse mødes med skolebestyrelsesformanden for Ellidshøj i morgen - onsdag.
  4. Drøftelse af betydningen for Ferslev:
  5. Positve ting: Vi vil få mere sekretærtid, serviceleder (måske sammen med Ellidshøj), lidt mere ledelsestid, vi bliver naturlig overbygningsskole. Vi er indstillet på, at der skal laves god skole for Ellidshøj (gøre politisk opmærksomme på, hvilke udfordringer det giver os).
  6. Udfordringer: Hvordan ser økonomien ud for Ellidshøj? Vil nogle årgange blive affolket, ledelse frem og tilbage mellem skolerne, eventuelle kombinationsansættelser for vores personale.
  7. Hvornår og hvem tager en beslutning om en skole skal lukke (lukker sig selv) - hvad tænker Ellidshøj Skoles bestyrelse om det?
  8. Er der muligheder i fællesledelse med Ellidshøj. Gøre opmærksomme på at det koster, hvis vi skal slåes sammen med Ellidshøj.
  9. Opmærksomhed på mulighederne i tilbuddenes forskelligheder mellem Ellidshøj Skole og Ferslev Skole.

 

Næste møde:

14. november kl. 19 - 21 

Der stilles forslag om Karsten som ordstyrer