Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 15.02.22

 

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

Dato og tid: 15. februar 2022 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

 

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Stig Lynggaard, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

 

Afbud: Finn Pilgaard, Jonas Kjær Nielsen, 

 

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 

Dagsorden: 

 

 1. Valg af ordstyrer (B)
  1. Indstilling: At Jonas vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Jonas er fraværende - Anders vælges
 2. Godkendelse af referat (B)
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B)
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Godkendt
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: 

Skolemad.nu er startet op. Det er eleverne glade for.

Elevrådet vil gerne lave et interview blandt andre eleverfor at høre, hvordan de tænker om elevrådets arbejde og at være elev på skolen.

UMR (undervisnings miljørepræsentant) indsatsen - seks elever skal på kursus

Undersøgelse af undervisningsmiljøet - hvad skal der arbejdes med at forbedre?

Åben skole drøftet på elevrådsmøde - fx. tømrer på besøg (som underviser på skolen)

Ansøgning til skolemælkslegat laves - til fællesskabsfremmende tiltag  - har gjort tanker om at søge om en tur (ideer fra skolebestyrelse om DGI huset, Streetmekka, UngAalborg)

 1. Afkortning af skoledagens længde jf. §16d (B)
  1. Indstilling: Skolen ønsker igen i år at afkorte UUV i mellemtrin og udskolingen for at anvende timerne til individuelle- eller hold-timer i kompetencecenteret.
  2. Referat: Der er opbakning fra skolebestyrelsen til afkortning af skoledagen.
 2. Status Tema/valgaften (D)
  1. Indstilling: Der gives en kort status på temaaftenen samt den videre proces.
  2. Referat: Programmet gennemgås. Det er et rigtig godt program for valg-temaaften. Det er vigtigt med annonceringen.
 3. Opfølgning på dialogmødet (D)
  1. Indstilling: En kort opfølgning på, hvordan dialogmødet foregik samt input fra forældre.
  2. Referat Det var et rigtig godt møde. Forældrene var generelt positive, og der var også plads til at udtrykke bekymring.

Det var godt at informationen var sendt ud på forhånd. 

Gode erfaringer for skoleledelsen, dette kan bruges fremadrettet - både ifht. klassesammenlægninger og ifht at danne nye klasser.

 1. Indskrivningstal (O)
  1. Indstilling: Der orienteres kort om indskrivningstal på 0. årgang
  2. Referat: Der bliver til det kommende skoleår én 0. klasse med 23 elever.
 2. Skoledata (D)
  1. Indstilling: En kort gennemgang af skolens data samt en drøftelse af kommende fokuspunkter.
  2. Referat: Strategi og fokus på Ferslev Skole: fastholde vores gode karakterer, hæve elevernes trivsel (trivselsmålinger)
 3. Meddelelser (O)
  1. Ledelse
 • Smittetalene har været høje - vi ser ud til at gå imod bedre tider. 
 • Der er kommet gode input til skolegården fra elevrådet. Den proces starter så småt.
 • Stormskader beset og udbedres
 • Uge 9 kommer der timebudgetudmelding
 1. Forældre
 2. Medarbejderrepræsentanter

Indskoling: Eleverne har klaret opdelingen i DUS  så fint. Fra uge 8 rykker eleverne tilbage til dussens lokaler.

Mellemtrin og udskoling: eleverne savner at være sammen på tværs - vi fastholder opdelingen indtil uge 9.

 1. Eventuelt

 

Næste møde

 • Næste skolebestyrelsesmøde 15/3 2022
 • Valgaften 21/3 2022