Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 07.03.23

 

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

Dato og tid: 7. marts 2023 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Tine Zinck Damgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Lone Brunsgaard

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 


 

Dagsorden: 

 

 1. Valg af ordstyrer (B)
  1. Indstilling: At Brian vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Brian er valgt
 2. Godkendelse af referat (B)
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Referatet er godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B)
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Dagsorden er godkendt
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: 
 • Spørgeskemaer er blevet sendt ud til eleverne på skolen. Dette er i stedet for at elevrådet kommer rundt og spørger, om der forslag og ønsker til elevrådet 
 • Undersøgelse af om skolens elever fremover ønsker en ændring af pausernes længder - forslag om 40 minutter til middagspausen og 20 minutter til formiddagspausen (nu er de på 2 x 30 minutter)
 • Skolen har haft besøg af DCUM der har interviewet elevråd, Jesper og Lasse - interviewet bliver højest sandsynligt udgivet  i Børneavisen. Måske kommer der noget i DR (DR har vist interesse for skolen).
 • Der er sat en dato for fodboldturnering
 1. Godkendelse af timebudget (B)
  1. Indstilling: Lasse præsentere timebudgettet for kommende skoleår. Det ønskes herefter godkendt i bestyrelsen. 
  2. Referat: 

Timebudgettet gennemgås.

Status på elevtal og DUS-tildeling. Der vil være elever til to 0. klasser til det kommende skoleår (stilling er slået op). Vi får 16 klasser til det kommende skoleår.

Bestyrelsen ønsker, at der prioriteres uddannet pædagogisk personale og bestyrelsen drøfter tildelingen: 25%/75% tildeling til PMF/pædagoger.

Forældrene i Skolebestyrelsen beslutter at lave en skrivelse til Børne-unge udvalget med bekymringen for den politiske beslutning om 25/75 % tildeling til PMF/pædagoger. På Ferslev Skole har skolebestyrelsen altid prioriteret, at der ansættes uddannet pædagogisk personale. 

Tine og Anders laver et udkast til Børne-ungeudvalget.

Timebudgettet er godkendt.

 1. Skoleårets planlægning herunder yderlig afkortning jf. frihedsgrader (D)
  1. Indstilling: Lasse giver en kort status på skoleårets planlægning samt anvendelsen af de forøgede frihedsgrader, som ønskes drøftes i bestyrelsen.
  2. Referat: 

Skolebestyrelsen bakker op om at skolen gør brug af udvidet frihedsgrader

 1. Indskrivningstal (O)
  1. Indstilling: Lasse orienterer om antal klasser for kommende skoleår.
  2. Referat: 

Vi får 16 klasser til kommende skoleår og der bliver to 0. klasser

 1. Deltagelse online eller over telefon (B)
  1. Indstilling: På sidste møde besluttedes det at dagsordensætte en drøftelse af, om det er acceptabelt at deltage online eller over telefon på bestyrelsesmøder. Bestyrelsen skal tage stilling til, hvilken deltagelse, der fremover er gyldig.
  2. Referat:

Det besluttes, at deltagelse på skolebestyrelsesmøder sker med fremmøde, med mindre det er aftalt at mødet kan afholdes som et Teamsmøde. 

Hvis der er få men vigtige punkter til et skolebestyrelsesmøde - kan Teamsmøder anvendes. 

Beslutnigen skal tilføjes til Forretningsordenen.

 1. Skolefest (D)
  1. Indstilling: Sidste drøftelse vedr. skolefesten. Hvem skal stå i kaffe/kage boden mv.   
  2. Referat:

Drøftelse af skrivelse/invitation til skolefest. Forslag om evt. at kunne købe sodavand til næste skoleår. Vi evaluerer når der er holdt fest.

Skolebestyrelsens “bod”/café skal bemandes fra kl. 18 - 20 - Brian laver et skema med oversigt over, hvem der dækker i boden.

 1. Drøftelse af mail fra SikkerTrafik (D)
  1. Indstilling: Mail fra SikkerTrafik er vedlagt indkaldelsen. Vi drøfter skolens håndtering samt et evt. behov for en trafikpolitik på mødet.
  2. Referat:

Der er undervisning i trafik på de forskellige årgange/afdlinger - herunder cyklistprøve, Trafik René mv. Vi sætter ikke yderlige tiltag ind.

Drøftelse af forældres standsninger/parkering ifbm elever der køres til skole.  

 1. Godkendelse af de redigerede principper (B)
  1. Indstilling: De redigerede principper er vedlagt indkaldelsen til mødet. Begge ønskes godkendt i bestyrelsen. 
  2. Referat:

Principperne om “Kost, alkohol, rygning og måltider” samt “Skole-hjemsamarbejde” er godkendt

 1. Redigering af nuværende principper (B)
  1. Indstilling: Bestyrelsen skal redigere følgende tre principper på mødet: 1) Princip for bevægelse og 2) Princip for brug af devices og 3) Princip for den åbne skole. Principperne findes på skolens hjemmeside og er vedlagt som bilag.
  2. Referat:

“Princip om bevægelse” - ingen rettelser. Princippet er godkendt

“Princip for brug af devices” - rettes til “Princip for digitale enheder” Princippet er godkendt.

“Princip for den åbne skole” - princippet er godkendt

 1. Meddelelser (O)
  1. Ledelse
   1. Arrangement for forældrevalgte i dagtilbud og skole den 2. og 3. maj Att. Ledelse i dagtilbud og skoler Den 2. og 3. maj er der planlagt arrangement for forældrevalgte i dagtilbudsbestyrelserne, fælles bestyrelse for specialbørnehaverne, fælles bestyrelse for dagplejen og skolebestyrelserne. Arrangementerne inddeles ift. områder. Placering og nærmere program inkl. tilmelding følger. Overordnet tema er strategisk udvikling.
   2. Generelt er der stigende sygefravær i Børne-Unge. På Ferslev Skole har vi haft sygefravær på MED til drøftelse - vi er obs på, at det er sygdom og ikke stressrelateret. 
   3. Overvejelser om at etablere en “Mellemform” til det kommende skoleår på skolen. Tilbud til elever, der har behov for individuel støtte og afskærmning samtidig med, at eleverne fastholder kontakten til deres klasser/kammerater.
   4. UMR - DCUM har været på besøg og har lavet interviews.
   5. TikTok må ikke længere bruges via Aalborg Kommunes devices
   6. Afgangsprøver i 8. og 9. klasse - det er første gang, at vores 8. klasser skal til prøve i de obligatoriske valgfag. 9. klasserne skal til alle deres prøver i år.
  2. Forældre

i.  Anders har fået kvittering på indsendte skrivelse vedr. Meddelelsesbogen

ii. Hallen bruges af elever om eftermiddagen og aftenen - eleverne har fundet på måder at komme ind i hallen. Jonas taler med Nicolai Lüdeking (fra Ungdomsklubben) vedr. elever der er i hallen i Ungdomsklubbens tid uden opsyn.

 1. Medarbejderrepræsentanter

Afd A og DUS: 

Der har været fastelavn, og forberedes nu så småt skolefest og tages Trivselsmålinger i indskolingen

Afd. B Der er blevet afholdt en vellykket skakdag, der har været elever på Kunsten - samt været en årgang til ishockey i Gigantium

Afd.C Temadag for vores 7. klasser, projekter, Fødevaremesse for valgholdet og i næste uge Introforløb for 8. klasser

 1. Eventuelt

 

Næste møde:

Tirsdag den 18/4 kl. 19.00

Der stilles forslag om Lone som ordstyrer