Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde med børnehaver

Denne samarbejdsaftale er indgået mellem Ellidshøj Skole og Landsbyordning, Ferslev Skole, Svenstrup Skole, Lyngbjerggaardskolen, Højvangskolen og det samlede Dagtilbud Svenstrup. Dagtilbud Svenstrup består af 11 institutioner: Børnehaven Ridemandsmøllevej, Børnehaven Egemarksvej, Børnehaven Humlebien/ Hellekisten, Børnehaven Bautastenen, Børnehaven Henry, Idræts og Natur Børnehaven Olympia, Natur og Miljø Børnehaven, Børnehaven Svanereden, Børnehaven Rævedalsvej, Børnehuset Himmelblå og Daginstitutionen Solhuset.

Samarbejdet er opstået i det lokale skoledistrikt og de dagtilbud, som leverer børn hertil. I denne samarbejdsaftale indgår både privatskole, landsbyordning, dagtilbud og folkeskole.

Formålet med denne samarbejdsaftale er at sikre

 • At flest mulige børn træder kompetente og læringsparate ind i overgangen.
 • Inddragelse af læringspotentialer hos alle børn.
 • En fælles strategi for alle professionelle.
 • Aalborg Kommunes mål og principper for overgange: Forældre som Centrale Medspillere, Barnets Deltagelse og Det Professionelle Samarbejde indgår i det pædagogiske arbejde med overgange.
 • Omsætning af Aalborg Kommunes værdier for overgange: Helhed og Sammenhæng, Fællesskaber, Professionalisme og Dialog.
 • Et ressourceperspektiv på det enkelte barn i livsovergange.

Samarbejdsaftalen er bygget op af to dele.

 • Et perspektiv på børn i livsovergange med fokus på overgangsmarkører, relationer og et samskabende miljø mellem skole og dagtilbud, hvor professionalisme og kvalitet af de voksnes samarbejde er i centrum.
 • En struktur, som viser et årshjul for samarbejdet mellem skole og dagtilbud, hvor både det skolestartende barn, forældre og de professionelle er aktører.

   

”Social og emotionel trivsel har (mindst) lige så stor betydning for barnets succes i skolen som dets kognitive evner. ”

Citat: Inge S. Larsen.

Børn i livsovergange:

Ifølge forsker og cand. psych. Inge Schoug Larsen, som bl.a. er forfatter til bogen ”Det skolesøgende barn”, er overgange mellem f.eks. dagtilbud og skole ikke blot en overgang til noget nyt, men skal nærmere betegnes som en ”Livsovergang”. Hermed understreges vigtigheden af forældres og professionelles perspektiv på barnet. Forskning påpeger, at parametre som opbrud af relationer til både betydningsfulde voksne og kammerater, manglende forståelse af nye rammer samt identitetsudfordring alle har betydning for, hvordan barnet håndterer de nye forventninger.


Inge S. Larsens forskning viser, hvilke parametre der kan have betydning for at sikre positive livsovergange, og her spiller forældre og personale en stor rolle. Dette kommer til udtryk i det løbende samarbejde vedr. perspektivet på det skolestartende barn. Det drejer sig om at få etableret koblingspunkter mellem de forskellige institutionsformer, idet der eksisterer et direkte forhold mellem kvaliteten af de voksnes samarbejde og barnets lyst og evne til at erobre ”det nye”.

Det væsentlige ved koblingspunkter er, at de bygger bro mellem den tidligere og nye læring, hvilket understøtter barnets oplevelse af egen formåen. Desuden opnår barnet tryghed i overgangen, hvis det inden start kender regler og normer for adfærd i det nye miljø.

Overgangsmarkører

Livsovergangene indebærer såvel positive muligheder for læring og udvikling såvel som risiko for usikkerhed, krise og kompetencetab. Derfor består en del af samarbejdet af at udarbejde overgangsmarkører, som kan skabe genkendelighed og forudsigelighed for børn i livsovergange, da disse skal medvirke til at reducere risikoen for kompetencetab.

Den tværprofessionelle opgave om overgang og skolestart bygges på en overgangspædagogik, hvor overgangsmarkører er centrale.

Denne samarbejdsaftale sikrer en løbende udvikling af praksis og overgangsmarkører, som er skabt mellem personale i dagtilbud og skole/DUS.

Der har således været etableret evalueringsmøde og workshop. Evalueringen tyder på, at der kan ses tegn på, at arbejdet med overgangsmarkørerne har en positiv indvirkning på børnenes overgang fra daginstitution til skole.

Workshoppen viste, at vi kunne videre udvikle på overgangsmarkørerne. Således arbejdes der nu ud fra følgende markører:

 • Bogen ”Villads fra Valby” læses afslutningsvis i dagtilbud. Det nye skoleår startes med efterfølgeren: ”Villads fra Valby i 0.V”.
 • Ens bogstavstavler anvendes i hele dagtilbuddet og i skolen.
 • Billeder af voksne fra skole/DUS er tilgængelige og synlige for børn og voksne i dagtilbudene. Endvidere sikrer børnehaveklasselederen at disse billeder af relevante voksne også tilgængelige og synlige for børnene ved opstarten i DUS.
 • Dagtilbud øver tidsintervaller i skolegrupperne ved hjælp af Time Timer. F.eks. øves der ”gumletid”, hvor børnene ikke taler, men blot spiser. Børnene kan således selv følge med i hvor lang tid de skal koncentrere sig. Time Timer og begrebet ”gumletid” anvendes i skole/DUS.
 • Alle skoler/DUS’er og dagtilbud møder børn med udgangspunkt i et ressourceperspektiv.
 • Alle skoler/DUS’er og dagtilbud arbejder ud fra viden om betydningen af brudte relationer, mestringsbaner og positioner. Det enkelte barn mødes heri, og der planlægges aktiviteter og tilgange med udgangspunkt i denne viden.
 • Alle skoler og dagtilbud har formaliseret samarbejdet om besøg i skole og i dagtilbud inden skolestart. Se nedenfor.
 • Dagtilbuddene arbejder med at gøre det enkelte barn klar til overgangen ved at øve og tale om: ”Hvad er en skole? ” Eksempelvis arbejdes der med begreber som tid, selvhjulpenhed med tøj, toiletbesøg, at huske aftaler mv.
 • Der arbejdes med Fri for mobberi i både dagtilbud og skole/DUS.
 • Der arbejdes med begreberne omsorg, mod, respekt og tolerance fra Fri for Mobberi, så børnene får kenskab til dem. Disse værdiord hænges op i både dagtilbud, skoler og DUS’er.
 • Der anvendes ens piktogrammer for formiddagsmad, madpakker, samling og legeplads.
 • Dagtilbuddene udarbejder et stamtræ med billeder af barnets børnehavevenner og de voksne, familien og hjemmet. Dette stamtræ overleveres til skolen senest DEN 15. JUNI.
 • Udvalgte lege fra Fri for Mobberi, der findes i bogen ”Fælles i det Fri”, leges i både dagtilbud, skoler og DUS’er. Legene er:
 • Mariehønen
 • Skattejagt med Bamseven

De ovenstående overgangsmarkører er aftalt mellem skoler/DUS’er og dagtilbud og evalueres løbende.

Tidlig opsporing

I børnehaverne arbejdes der efter metoderne i Opsporingsmodellen og sprogvurderinger (Hjernen og hjertet). Metoderne er:

 • Trivselsevalueringer – alle børn 2 gange årligt.
 • Dialogmøde – med forældre og mulige samarbejdspartnere.
 • Den gode overgang – udarbejdelse af overgangsbeskrivelse og dialogmøde med forældre og skole.
 • Der udarbejdes statusbeskrivelse på tosprogede skolestarter.

Formålet med metoden ”Den gode overgang” er at sikre, at vigtig viden om et barns trivsel og udvikling samt særlig behov for støtte, gives videre til den kommende skole. På den måde styrker vi den måde, barnet bliver modtaget på.

Metoden for ”Den gode overgang” skal bringes i anvendelse, hvis der på baggrund af trivselsevaluering er brug for en ”ekstra opmærksomhed” eller ”bekymring” for et barn i forbindelse med den kommende overgang til skole. Børnehaven og forældre udfylder i samarbejde en ”overgangsbeskrivelse”. Overgangsbeskrivelsen overleveres til det kommende skoletilbud. Herudover afholdes dialogmøde med forældre, personale fra det kommende skoletilbud og personale fra børnehaven. Børnehaven indkalder til dialogmøde.

Formaliseret samarbejde

 • Forældreinddragelse
  Som en fast del af samarbejdet mellem skole og dagtilbud inviteres forældre til det skolestartende barn til et oplæg, der omhandler børnenes overgang. Dette møde afholdes samlet for Svenstrup Skole, Højvangskolen og Lyngbjerggårdskolen. Ferslev Skole og Ellidshøj Skole holder hver for sig.  

  Til dette oplæg vil forældrene til det skolestartende barn få mulighed for at høre et fagligt og forskningsbaseret oplæg med fokus på livsovergange. Oplægget deles mellem en ren formidlingsdel og en anden del, hvor forældre får mulighed for at stille spørgsmål og fremsætte kommentarer. På baggrund af disse oplæg får personale og forældre endnu større mulighed for at få det samme perspektiv på overgangen mellem dagtilbud og skole.
 • Overleveringssamtaler
  Alle forældre kan give tilladelse til at dagtilbud og skole/DUS laver en overleveringssamtale.

  Der er variation i, hvorledes overleveringssamtalerne er strukturerede, og dette aftales pt. lokalt. Fremadrettet arbejdes der på at kvalificere overleveringerne yderligere.

  Det er altid muligt for forældre at deltage i overleveringerne ved behov.
 • Evaluering
  Styregruppen har indgået aftale om at samarbejdsaftalen evalueres hvert år 2. onsdag i september. Ved dette møde deltager de pædagogiske ledere, dagtilbudsleder, DUS fællesledere, børnehaveklasseledere og styregruppen. Evalueringen skal danne baggrund for en workshop, der afholdes hvert år i november, hvor nye tiltag eller kvalificering af allerede etablerede overgangmarkører bliver drøftet.

Hvert år i december bliver samarbejdsaftalen redigeret, og der laves nyt årshjul.