Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

18.04.23

 

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

Dato og tid: 18. april 2023 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

 

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Tine Zinck Damgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Lone Brunsgaard, Finn Pilgaard

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 

Dagsorden: 

 1. Valg af ordstyrer (B)
  1. Indstilling: At Karsten vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Karsten er valgt
 2. Godkendelse af referat (B)
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Referatet er godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B)
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Orientering fra børns Vilkår sættes på dagsorden til sidst 
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: 

Der har været afholdt et vellykket arrangement med fodboldturnering på skolen.

 1. Evaluering af skolefest (D)
  1. Indstilling: Bestyrelsen evaluerer skolefesten og sammenfatter eventuelle forslag til forbedringer til næste år.
  2. Referat: 
  3. Mange gode og sjove ting at prøve i boderne.
  4. Nogle forældre (og elever) oplevede, at det var lidt kaotisk - mange mennesker (men ellers fint fordelt rundt på skolen).
  5. Skolebestyrelsen oplevede, at formålet med at repræsentere sig som bestyrelse måske ikke var så tydeligt. Måske kunne bestyrelsen have haft en folder (til uddeling) eller et skilt der indikerede at skolebestyrelsen var i kage/kaffeboden. Måske betydning, at det var en skolefest og at forældre prioriterede at komme rundt på skolen med børn?
  6. Oversigtskort til næste år (især til nye forældre)
  7. Der var i indskolingen og på mellemtrinnet nogle fra personalet, der orienterede om at spøgelsesgangen, der var meget uhyggelig.
  8. Beløbet brugt på en skolefest er fornuftigt og overkommeligt (indkøb af slush-ice, hoppeborg mv.) er godt givet ud.
  9. Få justeringer er nødvendigt ifht. næste år.
 2. Status på skoleårets planlægning (O)
  1. Indstilling: Lasse giver en kort status på skoleårets planlægning.
  2. Referat:
  3. Vi er ved at være ret langt ifht. at dække fagene til det kommende skoleår. Vi har haft fagfordelingsmøde med lærerne i dag. Næste del af skoleårets planlægning er, at personalet kommer med skemaønsker og herefter går skemalægningen i gang og forventes færdig i starten af juni.
 3. Økonomi (O)
  1. Indstilling: Lasse orienterer kort om forbruget i indeværende skoleår samt forventet resultat.
  2. Referat: 
  3. Har et forbrug på nuværende tidspunkt på 90% - dvs. et lille overforbrug, hvilket er acceptabelt.
 4. Cykelforhold (B)
  1. Indstilling: På opfordring fra Brian ønskes det, at bestyrelsen forholder sig til de cykelforhold, der er i Ferslev og de omkringliggende byer. Brian initierer punktet og I kan læse mere i det vedlagte bilag.  
  2. Referat: 
  3. Kort oprids ved Brian omkring sikker skolevej og forløbet omkring udarbejdelse og forbedringer af vej og cykelsti. Der er lavet en rapport. Løsningen er ikke optimal (og løsningen er heller ikke det, som var forventet).
  4. Drøftelse af om skolebestyrelsen med Brian i spidsen skal sætte spot på problemet med de løsninger der er lavet ifht. sikker skolevej, og at få lavet det sidste stykke vej (900 meter) i overensstemmelse med det øvrige stykke vej. Brian laver et udkast til et skriv til politikerne på vegne af bestyrelsen.
 5. Svar fra Børn og Unge vedr. henvendelse omkring reducering af uddannede pædagoger (B)
  1. Indstilling: Anders fremlægger svaret fra Børn og Unge. Bestyrelsens bedes tage stilling til svaret.
  2. Referat: 
  3. Drøftelse af punktet. Punktet tages op igen på et senere møde.
 6. Redigering af principper (B)
  1. Indstilling: Bestyrelsen skal redigere følgende principper: 1) Princip for hold og klassedannelse, 2) Princip for samvær, adfærd, sprogbrug (ordensregler) og 3) Princip for understøttende undervisning
  2. Referat:
  3. Princip for hold og klassedannelse: Ingen rettelser - princippet er godkendt 
  4. Princip for samvær, adfærd, sprogbrug (ordensregler): Ingen rettelser - princippet er godkendt
  5. Princip for understøttende undervisning: Ingen rettelser - princippet er godkendt
  6. Datoer skal rettes på principperne.
 7. Meddelelser (O)
  1. Ledelse
 • Der er lavet hærværk - der er tegnet på nogle døre, der er sparket taghætter af på taget og der ligger et juletræ på taget. Der har været Svane Cup i Ferslev Hallen - vi ved ikke, om det hænger sammen med ødelæggelserne.
 • Vi er caseskole ihft. projektet Den Mangfoldige Folkeskole, hvilekt betyder besøg og interviews af elever og personale..
 • Der var fodboldturnering arrangeret af elevrådet - et vellykket arrangement.
 • DCUM har lavet en artikel/video med nogle af vores elever fra elevrådet - den er lagt op på Linkedin.
 • Ditte er ny børnehaveklasseleder pr. 1/8
 1. Forældre

Anders har været suppleant i SFR - er nu blevet medlem. Anders vil kunne medbringe problematikken omkring uddannede pædagoger i skolen/dussen.  

 1. Medarbejderrepræsentanter
 • I indskolingen var eleverne meget stolte af deres boder/aktiviteter fra skolefesten.
 • Der er ved at blive planlagt behovssamtaler i indskolingen.
 • Der er planlagt besøg af kommende skolebørn fra børnehaverne på skolen.
 • I afdeling B opleves at fordelingen af tiden på multibanen kan udfordre. Personalet har inddelt tiderne på banen - nogle fælles og nogle opdelt
 • 4.b har været på tur i dag i Det Skæve Rum på Mellervangskolen
 • Valgfag i udskolingen: musik har været på besøg på konservatoriet og der har været en fagdag, som var rigtig god.
 • Rynkebyløbet gik godt den sidste fredag inden påske. 

 1. Ekstra punkt : Børns vilkår har kontaktet skolen mhp. at komme på skolen for at gøre opmærksompå, at de findes - Lasse har brug for lige at høre bestyrelsens holdning til tiltaget. Lasse taler med elevrådet og hører, hvad de tænker.

 

 1. Eventuelt
 1. Deltagelse i forældrearrangement 2. maj
 1. Hvem deltager i arrangementet? Tine, Anders og Brian deltager.

c.  Der var et fint indslag med elev fra Ferslev Skole omkring Chat GPT på DR - bestyrelsen har en kort snak om om muligheder og udfordringer ifht ChatGPT. Udskolingen har aftalt at have punktet på til forældremødet i udskolingen efter sommerferien.

d. 5. årgang  anonyme beskeder - “Send it” - via digitale medier - Hvordan kan skolen og forældre hjælpe børnene? - punktet sættes på næste bestyrelsesmøde

e. Der har været/er idræt om tirsdagen med seniorer - hver tirsdag kl. 10 - 11.30. Udskolingselever har frikvarterer i hallen - indskolingens lærere er obs på eleverne.

 

Næste møde:

Tirsdag den 16. maj 2023 kl. 19.00

 

Forslag til ordstyrer næste gang: Lone

 

Punkter til næste gang:

Digitale medier - Send it

Reducering af pædagoger