Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

18.01.22

 

Dagsorden

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

 


Dato og tid: 18. januar 2022 19.00-21.00

Sted: Microsoft Teams: Click here to join the meeting

 

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Stig Lynggaard, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud:

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 


 

Dagsorden: 

 

 1. Valg af ordstyrer (B)
  1. Indstilling: At Brian vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Brian valgt
 2. Godkendelse af referat (B)
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B)
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Godkendt
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: Der er ønsker om basketnet og borde og bænke til udeområderne. Elevrådet vil lave en video, med information om elevrådsarbejdet - hvad der har været arbejdet med og hvilke indsatser elevrådet har.

Lasse har dokumentet med ønsker og ideer til udeområder.

 1. Orientering om skolens økonomi (O)
  1. Indstilling: Lasse orienterer kort om skolens økonomi.
  2. Referat: 

Indkøb ifbm skolegård vil koste penge - ved endnu ikke hvor meget

Skolen får refusion, når vi har smittede personale eller personale i isolation, som skal indhentes. Skolen forventer et resultat på mellem 0 og -100.000kr for skoleåret.

 1. Status Tema/valgaften (D)
  1. Indstilling: Der gives en kort status på temaaftenen samt den videre proces.
  2. Referat:

Morten Thiessen (rådmand for Børne Unge) og Skoledirektør Jakob Ryttersgaard vil gerne komme og fortælle om tanker og ideer for Børne/Ungeområdet (ca 30 min.).

Rikke Møller vil lave oplæg om børn/unge og sociale medier (ca 45 min.).

Michelle og Liselotte arbejder på indlæg med kor/kulturskole (mini-kor, SSB og valgholdet).

Vi planlægger at lave en video, der skal skabe opmærksomhed på vores temaaften/valgaften. Anders deltager på video sammen med Lasse (Anders spørger Karsten om han vil deltage) 

Servere lidt snacks - evt. sandwich.

Tilmelding foreslås, så der kan blive købt ind.

Der stilles forslag om at live-transmittere til skolens facebook. Lasse kontakter forvaltningen.

 1. Deltagelse på dialogmøde ifbm. nye klasser på 7. årgang (B)
  1. Indstilling: Der skal tages stilling til, hvem der deltager fra bestyrelsen på dialogmødet.
  2. Referat Vi har d.d. drøftet med personale i udskoling og på mellemtrin hvilke vigtige opmærksomheder ifbm. at danne nye klasser på 7. årgang.

Vi har endnu ikke meldt ud til elever og forældre, da vi gerne vil kunne præsentere, hvordan processen bliver.

Thorkil, Anders og Brian tilbyder at deltage på dialogmøde med forældre. Vi spørger om Karsten vil deltage.

Vi laver tilmelding til mødet og mødet afholdes den 1. februar kl. 17.00 - 18.00

 1. Det nye Børn- og Ungeforvaltning (D)
  1. Indstilling: På mødet laves en brainstorm over områder, som man med et forældreperspektiv kan se fordel af udvikles ifbm. fusionen mellem dagtilbud og skoler. Hvor kan der med fordel etableres et øget samarbejde for at sikre overgangen fra børnehave til skole, samt øge det generelle samarbejde både mellem institutionerne samt i lokalområdet.
  2. Referat

Se og hilse på ledelse og personale fra daginstitutioner.

Opmærksomhed på, at der er psykolog i børnehaveregi, der skal overlevere til psykolog ved PPR. Det gør det svært med en håndholdt overgang til skole.

Opmærksomhed på at ændringerne (fusionen i forvaltning) medfører at børn kan komme i klemme.

Vi vil gerne “bygge bedre bro” mellem Børnehaverne Svanereden og Rævedalsvej.

Skolebestyrelses Repræsentanter må meget gerne rette henvendelse, så vi kan have opmærksomhed på forbedring af samarbejdet.

 1. Meddelelser (O)
  1. Ledelse
   1. Covid-19 håndtering (skal der info om antal smittede?)

Vi har godt 30 elever smittede på skolen og 6 personaler. Vi bruger meget tid på smitteopsporing, corona isolation og vikardækning.

Vi er nødsaget til at lave aflysninger ifht. bl.a. møder.

Vi kan kun anbefale test. Der stilles ikke krav.

 1. Eksamen i valgfag aflyses
 2. Co-teaching (1.-3. klasse) og flere lærere i folkeskolen (1.-9. klasse) tænkes sammen (1,55 stilling). Flere lærere i folkeskolen udmøntes som en del af den nuværende til trivsels og inklusionsindsats.

Vi har erfaret at der med de mange to-lærertimer er rigtig god mulighed for at understøtte eleverne.

Der vil i næste uge være informationsmøde til kommende 0. klassesforældre.

 1. Forældre

 Spørgsmål vedr. udbud af valgfag i 9. klasse: Der udbydes to valgfag som eleverne i 9. klasse kan vælge imellem for et halvt år af gangen. 

Vigtigt med obs. på at der findes et tilbud om gratis valgfag ved UngAalborg.

 1. Medarbejderrepræsentanter

Fokus på at vores elever skal komme godt tilbage til skole.

 Maj og Kristine (personale)  er kommet tilbage fra barsel.

I udskolingen bruger eleverne hallen i frikvartererne.

Der er en oplevelse af, at stå sammen og hjælpe hinanden.

 1. Eventuelt 

Det besluttes at mødet i marts måned afholdes den 15/3

 

Næste møde: 15. februar kl. 19.00

 

Punkt til næste møde: Indhold til oplæg fra forældrerepræsentanter på temaaften.