Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 14.06.22

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

Dato og tid: 14. juni 2022 18.00-21.00

Sted: Personalerummet

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Stig Lynggaard, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Tine Zink Damgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Lone Brunsgaard, Stig Lynggaard og Jonas Kjær Nielsen

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 

Dagsorden: 

 

Sommerfrokost for hele den aftrædende samt tiltrædende bestyrelse 18.00-19.00 i personalerummet.

 

 1. Valg af ordstyrer (B)
  1. Indstilling: At Carsten vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Carsten valgt.

 

 1. Godkendelse af referat (B)
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Godkendt

 

 1. Godkendelse af dagsorden (B)
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Godkendt

 

 1. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat:Elevrådet har haft deres sidste møde og det første møde (med de nyvalgte repræsentanter).

Mødet indeholdt evaluering af hvilke ting, der har fungeret godt i år,  og hvad der skal være fokus på i det kommende skoleår.

Lasse informerede på mødet bl.a. om nye nationale test, elevplaner mv.

UMR, trivselsmåling osv. blev vendt på mødet.

 

 1. Konstituering samt valg af forperson (B)
  1. Indstilling: Den nye bestyrelse skal konstitueres, og der skal vælges ny forperson.
  2. Referat: Anders er genvalgt som formand.

 

 1. Mødedag og tidspunkter for kommende skoleår (B)
  1. Indstilling: Bestyrelsen skal beslutte, hvilken dag samt i hvilket tidsrum, at bestyrelsesmøderne skal afvikles.
  2. Referat: Ved afstemning besluttes at møderne skal ligge om tirsdagen. I de lige uger kl. 19 - 21.

 

 1. Oplæg til forældremøde (B)
  1. Indstilling: Der skal besluttes, hvilket tematikker oplægget på forældremødet efter sommerferien skal indeholde og hvem der deltager, og der skal vælges et udvalg, der vil lave oplægget.
  2. Referat: Anders og Brian vil udarbejde udkast.

 

Forslag om følgende input:

 • Præsentation af bestyrelsen
 • Fremmøde rigtig flot af forældre til tema/valgaften - det gode samarbejde mellem skole og hjem værdsættes. Ferslev Skole fremhæves på forvaltningsniveau.
 • Vi er kommet godt gennem coronaperioden (med god opbakning fra forældre).
 • Der bliver oplæg fra ledelsen og fra personalet i afdelingen.
 • Det planlægges med oplæg af 10 minutter til skolebestyrelsesrepræsentanter, 10 minutter til medarbejdere fra afdelingen og 10 minutter til ledelsen.

 

 1. Information fra Skolebestyrelsen til sommerferie-brevet (B)
  1. Indstilling: Tematikker og skriftligt indlæg til nyhedsbrevet skal besluttes. Der kan evt. nedsættes et udvalg til at udarbejde udkast.
  2. Referat: Lasse og Anders laver en kort video med sommerhilsen og Tine tilbyder at prøve at tekste videoen.

 

 1. Økonomi (O)
  1. Indstilling: Lasse giver en kort orientering om skolens økonomi samt et forventet resultat for skoleåret.
  2. Referat: Kort information om prioriteringer og forløb ifht. nedbringning af underskuddet.
  3. Pia Jensen og Lasse laver et udkast til budget i næste uge. Der planlægges økonomiudvalgsmøde til afholdelse i august eller september. 
  4. Tine, Brian og Anders deltager i økonomiudvalget.

 

 1. Meddelelser (O)
  1. Ledelse

Orientering fra Børne og Undervisningsministeriet vedr. test, evaluering og skoleudvikling fra skoleåret 2022/23 (der sendes orienteringsbrev ud til skolebestyrelsesmedlemmer i forbindelse referatet)

 • Nationale test - erstattes af overgangstest indtil 2026/27, hvor de nye nationale test forventes klar. Fremover bliver Nationale test afviklet i starten af skoleåret.
 • Ordblindetest - der indføres risikovurderingstest i 1. klasse
 • Meddelelsesbog indføres som dialogredskab mellem skole og hjem  i stedet for elevplaner
 • Der er ændring af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) med virkning fra skoleåret 2024/25
 • Fokus på skoleudviklingssamtaler mellem skoler og kommuner
 • Krav om udviklingsliste og udviklingsplan

 

Stafido - bevægelsesstaffeten har været forbi på Ferslev Skole.

Skemaer for kommende skoleår  kommer  med hjem  i næste uge.

Ansættelserne af nye medarbejdere er på plads.

Uge 25 er en anderledes uge for mange elever.

Der er kommet ny områdechef - Merete Overgaard. Helle Berg er dagtilbudschef.

SL (Strategisk ledermøde) - Der skal udarbejdes politik for Børne Unge og der vil blive forsøgt lavet en inddragende proces.

Mærsk Donation til nordjyske kommuner.

Skole OL i Billund med afgang for 6.b i  morgen.

Prøverne for  9. klasse i mundtlig dansk og engelsk  er i gang - der afholdes dimission den 21/6

Forældrenetværksmøde for forældre til ordblinde elever har været afholdt for første gang.

 

Forældre

Anders har været til møde på Nørresundby Gymnasium med oplæg fra forældreorganisationen BHOV. Spændende input.

Medarbejderrepræsentanter

0 - 2. klasse (DUS) har været på KAT-bakken

2. - 3. klasserne har haft  overnatning

I næste uge overnatning ved Shelters ved skolen.

2. klasserne er på besøg i DUS B. 

O. klasserne tager afsked med 0. klasse.

0.- 3. klasse laver noget sammen på tværs i næste uge

4. klasserne har været på lejrskole i Hals Hytten

Der har været vellykket sommerkoncert med kulturskolen.

Alrum B har afholdt cyklistprøve for 6. årgang.

Alrum B har emneuge med OL i den sidste uge inden ferien.

 

 1. Eventuelt
  1. Tak til Stig for 4 års arbejdet i bestyrelsen.
  2. Der stilles spørgsmål til udgiften  til elever i specialtilbud - kort drøftelse.
  3. Antimobbestrategi er færdig og bliver sendt til forældrerepræsentanterne

 

Næste møde:

Næste møde afholdes  til august - der laves en oversigt med mødetidspunkterne for skolebestyrelsen i det kommende skoleår jvf. beslutning i punkt 6.b.