Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 13.06.23

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

 


Dato og tid: 13. juni 2023 18.00-21.00

Sted: Personalerummet

 

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Tine Zinck Damgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Lone Brunsgaard og Thorkil Greve

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 

Vi starter mødet med sommerfrokost klokken 18.00.

Dagsorden: 

 

 1. Valg af ordstyrer (B)  
  1. Indstilling: At Brian vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Brian er valgt 
 2. Godkendelse af referat (B) 
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Referatet er godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B) 
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Godkendt med tilføjelse under evt. “Hvad har den politiske udmelding om skolelukninger af betydning for Ferslev Skole”.
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: Intet nyt
 5. Datoer for næste skoleår (B)
  1. Indstilling: Vi ønsker at afholde bestyrelsesmøder på følgende datoer: 5/9, 3/10, 14/11, 12/12, 23/1, 5/3, 16/4, 14/5, 11/6. Alle tirsdage fra 19.00-21.00.
  2. Referat: Datoerne er godkendt.
 6. Redigering af principper (B)
  1. Indstilling: Bestyrelsen skal redigere følgende principper: 1) Princip for undervisningens organisering og arbejdsfordeling mellem lærerne og 2) Princip for evaluering
  2. Referat: “Princip for undervisningens organisering og arbejdsfordeling mellem lærerne” Datoen ændres og princippet er godkendt. “Princip for evaluering” Datoen ændres og princippet er godkendt.

 

 1. Forældremøde og oplæg fra bestyrelsen (B)
  1. Indstilling: Hvad skal indholdet være til forældremøderne næste år, og hvem skal udarbejde oplægget? 
  2. Referat: Årsberetning (evt. skriftligt), drøftelse af digitale medier og forslag om at bruge Genvej.org til et forældreoplæg - skolebestyrelsen nedsætter et udvalg og laver et 5 - 10 minutters oplæg tilpasset afdelingerne.

Tine, Anders, Karsten og Jonas nedsætter et udvalg - går sammen og laver et oplæg til forældremødet.

 1. Indhold til nyhedsbrevet/sommer-video (B)
  1. Indstilling: Skal der laves en sommerhilsen enten i videoformat eller som brev? Hvem skal deltage og hvad skal indholdet være?
  2. Referat: Anders og Lasse laver video.

Indhold: forældremøder, skolefest, fodboldturnering (elevråd), fokus på børns sociale færden  

 1. Økonomi (O)
  1. Indstilling: Lasse orienterer om det forventede resultatet for skoleåret.
  2. Referat: Lasse redegør for det forventede underskud - indkøbt it og afskedigelse, portaler, slamsuger, kopier, vikardækning
 2. Planlægning af skoleår (O)
  1. Indstilling: Lasse giver en status på planlægningen af skoleåret. 
  2. Referat: Vi har styr på ansættelser og skemaet er ved at være på plads. Vi slår rengørings stillingen op. 
 3. Meddelelser (O) 
  1. Ledelse
 • Evaluering af vores strategi - ledelsen i samarbejde med skolens koordinatorer. Vi har opfølgning inden sommerferien, hvor vi vil drøfte hvilket fokus vi skal have i vores nye strategi (for den næste treårige periode)
 • Mellemformen (præsenteret ved sidste skolebestyrelsesmøde) er ved at tegne sig - formålet er at styrke den enkelte elev, således at eleven kan deltage i det store fællesskab (klassen)
 • Vi har i år rigtig mange prøver og mange lærere ude som censorer
 • Trivselsmåling - vi kan se at trivslen falder -  vi har fokus på det som skole i samarbejde med elevrådet og UMG.
 1. Forældre
 • SFR møde - Anders var til møde i går. I medierne i dag, at der er forslag om skolelukninger.
 1. Medarbejderrepræsentanter
 • Udskolingen
 • Mellemtrinnet har haft dyrskue (stor succes)
 • 4. årgang har været på lejrskole
 • Alle er ved at gøre klar til afslutte skoleåret
 • Ture ud af huset
 • I afdeling A - har afviklet de sidste skole-hjem samtaler og har afslutninger.
 • Der har været 21 børn med på camp i det fri i dejligt vejr
 • DUS A har været på Katbakken.
 1. Eventuelt

Kort drøftelse af den politiske melding om skolelukninger. Vi kommer til i den kommende tid at følge med i de politiske prioriteringer.

Brian orienterer om at der er borgermøde i morgen - onsdag omhandlende de kommunale besparelser.

Næste møde:

Vi afholder det første skolebestyrelsesmøde i det nye skoleår den 5/9 kl. 19 - 21. Thorkil foreslås som ordstyrer ved næste møde.

Forældremøderne flyttes således at vi kan holde et skolebestyrelsesmøde forud for forældremøderne:

afdeling C 12. september

afdeling B 19. september

afdeling A 26. september

Husk at indkalde Signe til mødet den 5/9