Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 05.09.23

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

 


 

Dato og tid: 5. september 2023 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

 

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Signe Raasø Hjorth, Tine Zinck Damgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud:

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen

 


Dagsorden: 

 

 1. Valg af ordstyrer (B)  
  1. Indstilling: At Karsten vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Karsten er valgt
 2. Godkendelse af referat (B) 
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Referatet er godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B) 
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Dagsordenen er godkendt
 4. Deltagelse og indhold på forældremøder (B)
  1. Indstilling: Bestyrelsen afklarer endelig deltagelse samt indhold på forældremøderne.
  2. Referat:

 Der har været nedsat et udvalg, som har lavet et oplæg samt nogle dialogkort  ift forældre vedr. SoMe. 

Der stilles forslag om at dilemmaer mv. lægges ind i “Den gode klasse” inspirationsmappen.

 1. Årgangsrepræsentanter (B)
  1. Indstilling: Der skal fordeles årgangsrepræsentanter ud på de forskellige årgange.
  2. Referat: 

0. årgang Anders

1. årgang Tine

2. årgang Jonas

3. årgang Signe

4. årgang Jonas

5. årgang Brian, Signe

 

6. årgang Tine

7. årgang Karsten

 8. årgang Karsten

 9. årgang Thorkil

 

Følgende deltager ved forældremøderne:

Afd. C: Karsten Anders, Tine

Afd. B: Tine, Anders, Signe

Afd. A: Anders, Jonas Signe

 

 1. Orientering vedr. økonomi (O)
  1. Indstilling: Lasse orienterer om skolens resultat for sidste skoleår. Samt håndtering af skolens underskud.
  2. Referat:

Vi kommer i år ud med et underskud større end forventet - Lasse gennemgår skolens merudgifter.

Orientering om ansættelser - Malene og Karen er blevet fastansat og Thomas er ansat i et vikariat.

 1. Økonomiudvalg (B)
  1. Indstilling: Der skal nedsættes økonomiudvalg for året, og der skal findes dato for møde til at drøfte kommende budget.
  2. Referat:

Brian, Anders, Tine udgør økonomiudvalget - Lasse skriver ud på Aula med forslag til dato for møde.

 1. Høringssvar (B)
  1. Indstilling: Vi forventer, at der fremsendes høringsmateriale inden bestyrelsesmødet jf. den udmeldte budgetproces, hvor høringsperioden forløber fra 1.-30. september. Bestyrelsen skal drøfte det nye budget, og der skal nedsættes et udvalg til udarbejdelse af høringssvar.
  2. Referat:

Lasse sender videoen fra Børne-Unge ud til medlemmerne af bestyrelsen (vi ser den selv).

Lasse sender link ud til budgetmaterialet

Lasse gennemgår og giver overblik over de økonomiske konsekvenser for Ferslev Skole.

Skolebestyrelsen er enige om, at det er “uspiseligt” med de økonomiske besparelser - det er en væsentlig forringelse. Hvad skal udvalget arbejde videre med - hvad skal målet være? 

At påpege de generelle udfordringer i budgettet, og vi er åbne ift Ellidshøj eleverne.

Bestyrelsen nedsætter et udvalg, der laver udkast til høringssvar bestående af: Anders, Thorkil, Brian

 1. Betaling for biblioteksbøger (D)
  1. Indstilling: Skolen oplever en stigende udgift vedr. manglende tilbagelevering af biblioteksbøger. På mødet ønskes en drøftelse af håndteringen af udfordringen.
  2. Referat: 

Skolebestyrelsen har besluttet, grundet det store svind af biblioteksbøger, at der fremadrettet vil blive sendt rykkere ud (som vi plejer) og efterfølgende en regning, hvis bøgerne ikke afleveres. Dette gøres op én gang om året - inden sommerferien.

 1. Information fra lokale foreninger på Aula (D)
  1. Indstilling: De lokale idrætsforeninger efterspørger muligheden for at kunne lægge tilbud op på Aula. Dette taler imod bestyrelsens tidligere holdning, hvor der kun er skolerelateret indhold på Aula. For at bakke de lokale foreninger op og styrke børn og unge, sundheden og fællesskabet i vores distrikt, ønskes denne holdning ændret, således at der kan lægges ting op fra foreningerne. 
  2. Referat: 

Skolebestyrelsen beslutter at opslag der er målrettet børn og unge ifht fællesskabsfremmende aktiviteter - fra de lokale foreninger - Skolebestyrelsen beslutter, at det kan lægges op i forbindelse med skolestart (i en kortere periode for fortsat at have fokus på at minimere opslag). Dette afprøves i indeværende skoleår og evalueres omkring jul.

 1. Skolens nye strategi (D) (hvis vi har tid, kan udskydes til næste møde)
  1. Indstilling: Lasse orienterer om hovedelementerne i skolens strategi, hvorefter input fra bestyrelsen ønskes. 
  2. Referat: Udskydes til næste møde
 2. Mobiltelefoner i skoletiden (D) (hvis vi har tid, kan udskydes til næste møde)
  1. Indstilling: På baggrund af vores tidligere møder samt diskurser i samfundet, ønskes en drøftelse af, hvordan mobiltelefoner anvendes i skoletiden. Både ifbm. undervisningen og i pauserne. 
  2. Referat: Udskydes til næste møde
 3. Meddelelser (O) 
  1. Ledelse

Møde vedr. skolestartere - vi får flere elever til skolestart med særlige behov. Der er opbrud ift hvordan man tænker på specialområdet.

Vi har i år lavet en mellemform på skolen - på næste møde starter vi med at vise skolebestyrelsen de fysiske rammer.

Skolen har fredsstafetten i år og vi skal afholde fredsuge i uge 38 - vi får besøg af rådmand mv. Vores elever skal udforme et fredsønske og en fredshandling.

Læsedag afholdes for hele skolen på fredag

Der har været hærværk på skolens område - der er bl.a. indtrængen i hallen udenfor skoletid. Lasse og Mette tager en snak med udskolingen. 

 1. Forældre
 2. Medarbejderrepræsentanter

Glædeligt gensyn for alle elever, lærere og pædagoger på første skoledag.

Nogle piger og drenge har været til skolefodbold.

Vi har læsedag på fredag og skal være sammen med venskabsklasser

Opstart i indskolingen - og for vores nye 0. klasser er det gået godt.

DUS er i gang med de første arrangementer - drenge, piger, hygge mv.

 1. Eventuelt

Konstitueringen af det nye elevråd har netop fundet sted - ca. halvdelen er elever fra det forrige elevråd og halvdelen er nye elever.

 

Næste møde:

3. oktober 2023 kl. 19 - 21

Punkt 11 og 12 udskydes til næste møde

OBS. Evaluering omkring jul vedr. opslag fra lokale foreninger til børn og unge i lokalområdet (fællesskabsfremmende aktiviteter)