Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 15.11.22

Referat

Skolebestyrelsesmøde Ferslev Skole

Dato og tid: 15. november 2022 19.00-21.00

Sted: Personalerummet

Deltagere: Anders Bisgaard, Brian Scharling, Karsten Christiansen, Jonas Kjær Nielsen, Thorkil Greve, Lone Brunsgaard, Michelle Kristensen, Pia Strandgaard, Tine Zinck Damgaard, Finn Pilgaard, Mette Amdisen, Lasse Hall

Afbud: Jonas Kjær Nielsen

Mødeleder: Anders Bisgaard

Referent: Mette Amdisen


Dagsorden: 

 1. Valg af ordstyrer (B)
  1. Indstilling: At Tine vælges som ordstyrer.
  2. Referat: Tine er valgt
 2. Godkendelse af referat (B)
  1. Indstilling: At referatet godkendes.
  2. Referat: Referatet er godkendt
 3. Godkendelse af dagsorden (B)
  1. Indstilling: At dagsordenen godkendes.
  2. Referat: Dagsorden er godkendt
 4. Orientering fra elevrådet (O)
  1. Indstilling: Elevrådet orienterer om elevrådsarbejdet og andre relevante synspunkter fra elevrådet.
  2. Referat: 
  3. Elevrådet har ansøgt om penge ved Fælleselevrådet ifbm. Børnevenlig Kommune - skolen har fået 10.000 kr. 
  4. Borgmesteren kommer på besøg på torsdag på Ferslev Skole. Borgmesteren skal se co-teaching i 7.d, Emilia og Kathrine viser rundt, der vises deltagelsesstigen i H/D og borgmesteren skal med i indskolingen, hvor eleverne hører om, hvad en borgmester er og stiller spørgsmål. Herefter skal borgmesteren med på elevrådsmødet og UMR.
  5. Høvdingeboldturnering er udskudt.
  6. Skoledirektør kommer på besøg på skolen og hører elevråd ifht. Tænketank.
  7. DCUM kommer og laver gruppefokusinterview af elevråd
 5. Skolefest (O)
  1. Indstilling: Lasse giver en kort status på planlægningen af skolefesten.
  2. Referat:
  3. 0. - 7. klasse laver en aktivitet
  4. 8. klasse laver spøgelsesgang
  5. 9. klasse passer slush Ice- og popcorn maskine
  6. Skolebestyrelsen giver kage og kaffe (elever bager i løbet af ugen).

Alle forældre inviteres med til skolefesten - der serveres kaffe og kage til forældre.

 1. Økonomi (O)
 1. Indstilling: Lasse fremlægger forbruget for skoleåret indtil nu samt bud på skoleårets resultat.
 2. Referat:
 3. Det forventes at budgettet kan holdes, og at vi kommer til at kunne afdrage en lille smule på vores underskud.
 1. Borgmesteren rykker ud - PÅ FERSLEV (O)
  1. Indstilling: Torsdag den 17. november kommer borgmesteren på Ferslev Skole. Tankerne bag samt programmet for dagen præsenteres på mødet.
  2. Referat: 
  3. Se under punktet “Orientering fra elevrådet”
 2. Juleklippedag (D)
  1. Indstilling: Grundet de sidste par år med corona, er der ikke et “plejer” længere for afholdelse af fx juleklippedagen. Vi har på skolen drøftet, hvordan dagen arrangeres bedst muligt. Især forældredeltagelse i Alrum B deler vandene, og vi ønsker at høre, hvad bestyrelsens holdning er til dette. Lasse indleder kort drøftelsen med de perspektiver, der har været delt på skolen.
  2. Referat:
  3.  Det besluttes, at forældre inviteres med til juleklippedag i afd. A. I afdeling B og C foregår juleklippedagen uden forældre. Alle forældre, bedsteforældre og tidligere elever er velkomne i hallen til juledans.
 3. Princip for meddelelsesbogen (B)
  1. Indstilling: Elevplaner som vi kender det udgår i indeværende skoleår, og vi overgår til “meddelelsesbogen”, som bliver det fremtidige dialogværktøj mellem skole og hjem i forhold til elevernes udvikling. Meddelelsesbogen forefindes på MinUddannelse, hvor både elever, forældre og skolens personale altid kan tilgå denne. Børn og Ungeudvalget har besluttet, at der på hver skole skal laves et princip for brugen af meddelelsesbogen. Skolen indleder punktet med et oplæg om ideerne om udfoldelsen på Ferslev Skole. Herefter skal bestyrelsen træffe beslutning om den videre proces for udarbejdelse af princippet.
  2. Referat:
  3.  Lasse og Michelle gennemgår formålet med den nye Meddelelsesbog.  Der skal udarbejdes principper for brug af meddelelsesbogen. 

Der stilles forslag om, at der nedsættes et udvalg, som udarbejder et udkast til princip. Tine, Anders og Michelle udarbejder udkast. Udkastet udarbejdes forud for næste møde.

 1. Meddelelser (O)
  1. Ledelse
   1. PPR betjening - ny psykolog pr. 1/12 
   2. Vi er lykkedes med vores målsætning om at flytte eleverne mest muligt fagligt ifht. socioøkonomi
   3. Skolen får pt. meget opmærksomhed og pr.
   4. Vi har taget godt imod de nye medarbejdere på skolen - forældrene oplever, at de ikke helt kan mærke de nye medarbejdere. 
   5. Skolens strategi skal evalueres til foråret. Vi har nået alle vores pædagogiske mål.
   6. Vi har nogle rigtig gode elever - det er den tilbagemelding vi får, når vi har nogle elever med ude af huset.
   7. Vi får et ukrainsk barn (der pt. modtager DSA undervisning)
   8. Dussen oplevede for første gang, at kunne lukke dussen fredag i efterårsferien.
  2. Forældre
  3. Medarbejderrepræsentanter
  4. Der har været afholdt de fleste skole-hjemsamtaler i indskolingen.
  5. De store elever må komme i indskolingen.
  6. Der har været afholdt Halloween i dus - med stor succes
  7. Der afholdes pige- og drenge-arrangement.
  8. Der afholdes skole-hjemsamtaler i afd. b
  9. Der er fokus på pauser og samvær på tværs i pauserne
  10. Der har været skakdag - stor succes på mellemtrinnet
  11. I udskolingen - 7. årgang arbejder stadig på at finde sig til rette i deres nye klasser
  12. Der er rusmiddeluge på 8. årgang i næste uge
  13. Der er frivillig praktik på 8. årgang i denne uge.
 2. Eventuelt

Der rettes opmærksomhed på at ikke alle forældrerepræsentanter møder op til Skolebestyrelsesmøderne - dette drøftes, og der er enighed om, at det et vigtigt fokus, at fastholde den gode opbakning til skolen og tilslutning til møderne.

Næste møde:

 

 

 

På dagsorden: 

Princip om meddelelsesbog

Ordstyrer ved næste møde: Lone